Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233121 nr. 17

33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN GROOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 18 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 14 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 14a

In artikel 10, tweede lid, wordt een jaar na inwerkingtreding van deze wet «ten minste één bestuurder» vervangen door: ten minste één bestuurder of werknemer.

Toelichting

Bonussen, voor zover noodzakelijk, dienen gematigd te zijn en te worden gekoppeld aan welzijn in plaats van gericht te zijn op kortetermijnwinst. Dat geldt niet alleen voor bestuurders, maar voor alle medewerkers van een financiële instelling, zoals bijvoorbeeld handelaren in dealingrooms. Met dit amendement breidt de indiener de werking van artikel 10, tweede lid, dan ook uit naar alle werknemers van een financiële instelling. Hierbij is voorzien in een overgangstermijn van één jaar, teneinde instellingen de gelegenheid te geven hun beloningenbeleid hierop aan te passen.

Met de term «werknemer» wordt degene bedoeld die zich heeft verbonden in dienst van een andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (Artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek).

Schouten Groot


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.