Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233121 nr. 14

33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 18 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 2 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

o. solvabiliteitsvrije leningen:

verstrekte leningen waarvoor in het kader van op de belastingplichtige van toepassing zijnde regelgeving door de belastingplichtige geen eigen vermogen behoeft te worden aangehouden;

p. instellingen met een publieke taak:

publieke of private rechtspersonen die op grond van wet of regelgeving belast zijn met een activiteit ten dienste van het algemeen maatschappelijk belang.

II

In artikel 7, eerste, tweede en derde lid, wordt «passiva» vervangen door: passiva en activa.

III

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 2. De activa, bedoeld in artikel 7, zijn:

    • a. ten aanzien van een belastingplichtige als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, artikel 4 of artikel 5, de verstrekte solvabiliteitsvrije leningen aan binnenlandse overheden of instellingen met een publieke taak onder middellijke of onmiddellijke garantie van een of meer binnenlandse overheden;

    • b. ten aanzien van een belastingplichtige als bedoeld in artikel 3, onderdelen b of c, de aan het bijkantoor toe te rekenen solvabiliteitsvrije leningen aan binnenlandse overheden of instellingen met een publieke taak onder middellijke of onmiddellijke garantie van een of meer binnenlandse overheden.

  • 3. De belastingplichtige voegt een gewaarmerkte accountantsverklaring bij de aangifte ter zake van de hoogte van het bedrag van de in het tweede lid bedoelde activa.

Toelichting:

Kredietverlening aan binnenlandse overheden en instellingen met een publieke taak onder garantie van overheden is van groot belang voor het functioneren van de samenleving. De kosten hiervan dienen zo laag mogelijk te worden gehouden. In dit licht is het acceptabel dat de financiering die banken aantrekken voor deze kredietverlening wordt uitgezonderd van de bankenbelasting. Gegeven het wettelijke kader in Nederland is het kredietrisico op wanbetaling op deze kredieten nihil.

Als gevolg van dit amendement worden de Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten vrijgesteld van de bankenbelasting.

Bashir