33 118 Omgevingsrecht

AI BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2018

Hierbij zend ik u ter informatie de vier AMvB’s bij de Omgevingswet1, zoals deze onlangs zijn vastgesteld en in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Ook ontvangt u de gelijkluidende adviezen2 van de Afdeling advisering van de Raad van State en de eveneens gelijkluidende nadere rapporten3.

De vier nieuwe AMvB’s bundelen een groot aantal bestaande AMvB’s en geven uitvoering aan de Omgevingswet. Het betreft het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Met deze toezending geef ik invulling aan de toezegging die is gedaan tijdens het plenaire debat over de ontwerpAMvB’s dat op 30 mei 2017 plaatsvond in uw Kamer en in mijn brief van 8 maart jl. over de voortgang van de stelselherziening.4

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 163756.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 163756.

X Noot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 163756.

X Noot
4

Handelingen I 2016/17, nr. 29, item 7, en Kamerstukken I 2017/18, 33 118, nr. AF.

Naar boven