33 118 Omgevingsrecht

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2013

In uw brief d.d. 31 oktober 2013 vraagt u om een reactie op het bericht «Lastige bouwvergunning extra plaag ondernemers» uit de Telegraaf.

In het bericht wordt gewezen op de ranglijst van de Wereldbank waarbij het ondernemingsklimaat in verschillende landen wordt vergeleken. In het rapport «Doing Business 2014» van de Wereldbank wordt onder andere gekeken naar het verkrijgen van alle toestemmingen en aansluitingen in verband met de bouw van een opslagloods in de grootste ondernemingstad van een land. In de Nederlandse situatie is gekeken naar Amsterdam.

Nederland komt voor het onderdeel «dealing with permits» op de ranglijst van alle 189 landen als 97e op de lijst. Vorig jaar scoorde Nederland iets beter (83), maar de uitkomsten corresponderen feitelijk met die van vorig jaar. In die zin is het in Nederland niet moeilijker geworden dan in voorgaande jaren. Wel zijn er veertien landen beter gaan scoren dan wij dit jaar en vorig jaar hebben gedaan.

Er kan de kanttekening worden geplaatst dat de beoordeling door de Wereldbank plaatsvindt op basis van één theoretische casus en dat er bij die casus vraagtekens te plaatsen zijn. Dit neemt echter niet weg dat Nederland niet hoog scoort en er verbeteringen nodig en mogelijk zijn.

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is eind 2010 ingezet op procedurele vereenvoudiging en meer vergunningvrij bouwen. Nederland is de afgelopen twee jaren qua aantal procedures en snelheid van de procedures dan ook vooruitgegaan in vergelijking tot wat in de rapportages van de jaren daarvoor is aangegeven.

Het kabinet zet in op het verder vereenvoudigen van voorschriften en procedures op het terrein van het omgevingsrecht. Dit, zodat in aankomende jaren vooruitgang geboekt kan worden. De Omgevingswet is in voorbereiding, waarmee een stelselwijziging wordt beoogd die vanaf 2018 in werking zou moeten treden. De Omgevingswet moet er voor zorgen dat activiteiten eenvoudig en beter tot stand kunnen komen. Daarnaast ben ik bezig met een stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw. De Wereldbank noemt het werken met private toetsing, het werken met risicoklassen (doelgroepen) en een one-stop-shop benadering als algemene succesfactoren. Onderdeel van de private kwaliteitsborging is ook de private toetsing, die tot gevolg kan hebben dat de doorlooptijd van de procedure versnelt.

Vooruitlopend op deze ontwikkelingen wordt ingezet op het wegnemen van knelpunten in de regelgeving over het bouwen. Een voorbeeld hiervan is de kortgeleden door de minister van Infrastructuur en Milieu aan uw Kamer aangeboden algemene maatregel van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht.

U ontvangt naar verwachting eind van dit jaar van mij de brieven met mogelijkheden voor de verdere aanpak van praktijkknelpunten in het omgevingsrecht en de private kwaliteitsborging in de bouw.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven