Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733118 nr. 75

33 118 Omgevingsrecht

Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN CEGEREK EN VELDMAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 19 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk voor het bieden van een gelijkwaardig beschermingsniveau en het realiseren van zijn ambities meer afhankelijk is geworden van de keuzes die medeoverheden maken;

overwegende dat de AMvB's juridische waarborgen bieden ten behoeve van de bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu;

overwegende dat door samenwerking met medeoverheden in beginsel een gelijkwaardig beschermingsniveau kan worden gehaald;

van mening dat andere interventies van het Rijk nodig kunnen zijn om de gestelde doelen te bereiken en ambities te realiseren;

verzoekt de regering om in de implementatiemonitor de gevolgen van de toepassing van de afwegingsruimte van de decentrale overheden voor het beschermingsniveau en de regeldruk voor bedrijven te monitoren, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek

Veldman