33 118 Omgevingsrecht

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN BISSCHOP

Voorgesteld 7 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bescherming van stads- en dorpsgezichten uit de Monumentenwet onderdeel wordt van de Omgevingswet, waarbij participatie en overleg aan de voorkant wordt gestimuleerd;

overwegende dat de aanwijzing van de Oudebildtdijk en de Nieuwebildtdijk, gemeente Het Bildt, als beschermd dorpsgezicht tot zorgen van veel agrariërs heeft geleid, omdat zij bang zijn dat zij niet naar wens en behoefte hun bedrijf kunnen ontwikkelen onder de status van beschermd dorpsgezicht;

van mening dat bij de inrichting van de fysieke leefomgeving cultuurhistorische waarden niet mogen verwateren naar het in de volle breedte aanwijzen van gebieden, waardoor de vrijheid van eigen keuzen (indachtig het afbouwen van welstand) dan wel de economische waarden onder druk komen te staan;

verzoekt de regering om, de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht in Het Bildt te heroverwegen, mede gezien het feit dat de gemeente zelf er geen voorstander van is;

verzoekt de regering tevens om, in toekomstige gevallen terughoudend om te gaan met het aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten en bij de aanwijzing daarvan belanghebbenden zoveel mogelijk aan de voorkant mee te nemen in de afwegingen en besluitvorming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Bisschop

Naar boven