Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033118 nr. 151

33 118 Omgevingsrecht

Nr. 151 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2020

Hierbij bied ik u aan het Besluit van 27 mei 2020, nr. 2019002577 houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)1. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 10.9 van de Wet ruimtelijke ordening). Op grond van de aangehaalde bepaling treedt het besluit niet eerder in werking dan met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Het voornemen is dit besluit op 1 oktober in werking te laten treden.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.