Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333112 nr. 12

33 112 Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN KOOIMAN

Ontvangen 27 februari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIA

Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling toegevoegd aan het wetsvoorstel. Evaluatie van de verruiming van de fouilleerbevoegdheden zal drie jaar na de inwerkingtreding van de wet plaatsvinden. Bij de evaluatie zal worden ingegaan op de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de wijze van toepassing van de verruiming van de fouilleerbevoegdheden in de praktijk en de vraag of de grondrechten van burgers in de praktijk voldoende worden gewaarborgd.

Berndsen-Jansen Kooiman