33 097 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden

Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN ORTEGA-MARTIJN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211

Ontvangen 4 juli 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt na «mogelijk te maken» ingevoegd: en dat waterschappen ruimte wordt geboden om onevenredige tarieven voor agrariërs te verlagen.

II

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 173 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:.

2. Na onderdeel A wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

In artikel 122 komt het derde lid als volgt te luiden:

  • 3. In afwijking van artikel 121, eerste lid, onderdelen b, c, en d kan het algemeen bestuur in de in artikel 120, eerste lid, genoemde verordening de heffing:

    • a. maximaal 100% hoger vaststellen voor onroerende zaken die in hoofdzaak bestaan uit glasopstanden als bedoeld in artikel 220d, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

    • b. maximaal 100% hoger vaststellen voor verharde openbare wegen, indien het algemeen bestuur voor 1 juli 2012 geen tariefdifferentiatie toepaste;

    • c. maximaal 400% hoger vaststellen voor verharde openbare wegen, indien het algemeen bestuur voor 1 juli 2012 tariefdifferentiatie toepaste.

Toelichting

De Kamer heeft eind 2010 de motie Dijkgraaf (32 500 A, nr. 59) aangenomen waarin de regering gevraagd werd om «wet- en regelgeving zo aan te passen dat onevenredige waterschapsheffingen voor agrarische grondeigenaren als gevolg van het feit dat ook infrastructuur in de categorie ongebouwd valt, zo veel mogelijk voorkomen worden». Het probleem is het meest urgent in Midden-Delfland waar agrariërs met hoge waterschapslasten zijn geconfronteerd, omdat in het gebied veel infrastructuur aanwezig is. Voor 2012 is een tijdelijke oplossing gevonden buitenom wet- en regelgeving. Per 2013 dreigt voor de agrariërs in Midden-Delfland echter weer een forse verhoging van de waterschapslasten.

Het ministerie van I&M, Hoogheemraadschap Delfland en LTO hebben overeenstemming bereikt over een meer structurele oplossing. Dit betreft een wijziging van artikel 122, derde lid, van de Waterschapswet: door het verhogen van de maximale opslag voor eigenaren van verharde wegen hebben waterschappen de ruimte om onevenredige tarieven voor agrariërs te verlagen. Deze wijziging dreigt door de demissionaire status van het kabinet uitgesteld te worden. Vanwege de urgentie stellen ondergetekenden voor om de overeengekomen wijziging in het voorliggende wetsvoorstel op te nemen. Ondergetekenden hebben ervoor gekozen alleen waterschappen die nu al tariefdifferentiatie toepassen de ruimte te geven om de opslag met maximaal 400% te verhogen, zodat potentieel ongewenst gebruik van de verruiming ingeperkt wordt. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat er een evaluatie komt van het belastingstelsel van de waterschappen en dat de resultaten van een herziening voor 2014 in wetgeving verankerd zullen worden. De voorgestelde verruiming van de maximale opslag voor verharde, openbare wegen kan daarin meegenomen worden.

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt het opschrift van het wetsvoorstel vervangen door: Wijziging van de Waterschapswet tot het instellen van een overgangsbestuur voor op 1 januari 2013 ingestelde waterschappen, het uitstellen van de waterschapsverkiezingen van 2012 en het bieden van ruimte voor verlaging van onevenredige waterschapsheffingen voor agrarische grondeigenaren.

Dijkgraaf Ortega-Martijn


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven