Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333085 nr. 13

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KLAVEREN

Ontvangen 24 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, artikel 1, eerste lid, komt onderdeel i te luiden:

i. remigratievoorzieningen:

de voorziening, bedoeld in artikel 3;.

II

In artikel I, onderdeel A, artikel 1, tweede en derde lid, wordt «In deze wet wordt in artikel» telkens vervangen door: In deze wet wordt in artikel 3,.

III

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2b, eerste lid, onderdeel a, vervalt: voor 1 januari 2025.

2. In artikel 2b, eerste lid, onderdeel c, wordt «55 jaar» vervangen door: 18 jaar.

3. In artikel 2b, eerste lid, vervalt onderdeel i.

IV

Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

E

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

  • 1. Aan een remigrant die niet over voldoende middelen beschikt om zelfstandig te kunnen remigreren worden onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, een vergoeding van de kosten van vervoer van de remigrant en van zijn partner en hun kinderen die samen met de remigrant vertrekken naar het bestemmingsland, tot de plaats van bestemmingsland verstrekt. De regels, bedoeld in de eerste volzin, hebben in ieder geval betrekking op de hoogte van de vergoedingen.

  • 2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt niet eerder uitbetaald, dan nadat is aangetoond dat de verklaring van afstand, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Rijkswet op het Nederlanderschap is gedaan. De eerste volzin is slechts van toepassing indien de aanvrager, zijn partner, of hun kinderen, in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

  • 3. Een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

V

Artikel I, onderdeel F, komt te luiden:

F

Artikel 4 vervalt.

VI

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 5a «de artikelen 2a, 2b, 4, 5, 6, 6a en 11» vervangen door: de artikelen 2a, 2b, 3, 5, 6, 6a en 11.

VII

Artikel I, onderdeel I, komt te luiden:

I

Artikel 6 vervalt.

VIII

a. In artikel I, onderdeel J, wordt «Na artikel 6 worden acht artikelen ingevoegd, luidende:» vervangen door: Na artikel 5a worden acht artikelen ingevoegd, luidende:.

b. In artikel I, onderdeel J, artikel 6f, eerste lid, vervalt onderdeel a.

IX

Artikel I, onderdeel K, komt te luiden:

K

Artikel 7 vervalt.

X

In artikel I, onderdeel L, wordt «artikelen 4, 5 en 11» vervangen door: artikelen 3, 5 en 11.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de kosten van vervoer naar het bestemmingsland van de remigrant vergoed worden. Daarnaast is indiener van mening dat de vergoeding voor de kosten van vervoer in stand blijft en dat deze vergoeding de enige tegemoetkoming dient te zijn die wordt toegekend aan een remigrant. Derhalve kunnen de andere voorzieningen komen te vervallen. Voorts komt men alleen in aanmerking voor deze regeling indien afstand wordt gedaan van de Nederlandse nationaliteit. Verder komen alle meerderjarigen die voldoen aan de remigratievereisten hiervoor in aanmerking.

Van Klaveren