Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333085 nr. 11

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 22 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt «de basisvoorzieningen vervallen,» en wordt «remigratievoorzieningen» telkens vervangen door «voorzieningen ten behoeve van remigratie».

II

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 1, eerste lid, na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

0a. Basisvoorzieningen:

voorzieningen, bedoeld in artikel 3;.

III

1. In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 2b, eerste lid, aanhef, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: of de basisvoorzieningen.

2. In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 2b, eerste lid, onderdeel i, onder 10°, aanhef, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: of de basisvoorzieningen.

3. In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 2b, tweede lid, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: of de basisvoorzieningen.

4. In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 2b, derde lid, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: of de basisvoorzieningen.

IV

Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

E

Artikel 3, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Indien de remigrant en, voor zover van toepassing, zijn partner en hun kinderen niet binnen een termijn van zes maanden na de datum van de beschikking tot toekenning van de basisvoorzieningen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn geremigreerd, kan de beschikking geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, tenzij de remigrant of zijn partner van de overschrijding van die termijn redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

V

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 5a «het recht op of de hoogte van de remigratievoorzieningen, bedoeld in de artikelen 2a, 2b, 4, 5, 6, 6a en 11» vervangen door: het recht op of de hoogte van de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 6a en 11.

VI

In artikel I, onderdeel I, worden aan artikel 6 twee leden toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien de remigrant, zijn partner of een van hun kinderen van de terugkeeroptie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, gebruik heeft gemaakt, worden de basisvoorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, en tweede, onderdeel a, b en d, teruggevorderd, voor zover deze voorzieningen ten behoeve van de teruggekeerde personen zijn toegekend.

 • 5. Indien de remigrant, zijn partner of een van hun kinderen binnen drie jaar na remigratie, anders dan op grond van de terugkeeroptie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, zijn hoofdverblijf wederom in Nederland heeft, worden de basisvoorzieningen teruggevorderd, voor zover deze voorzieningen ten behoeve van de teruggekeerde personen zijn toegekend.

VII

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 6aa, eerste lid, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

2. In artikel 6aa, derde lid, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

3. In artikel 6b, derde lid, wordt na «remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel basisvoorzieningen.

4. In artikel 6b, vijfde lid, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd «dan wel de basisvoorzieningen» en vervalt «, bedoeld in artikel 4,».

5. In artikel 6c, eerste lid, aanhef, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

6. In artikel 6c, eerste lid, onderdeel a, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

7. In artikel 6c, eerste lid onderdeel b, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

8. In artikel 6c, eerste lid, onderdeel c, wordt na «remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel basisvoorzieningen.

9. In artikel 6c, tweede lid wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

10. In artikel 6c, vierde lid, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

11. In artikel 6d, eerste lid, aanhef, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

12. In artikel 6d, eerste lid, onderdeel a, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

13. In artikel 6d, eerste lid, onderdeel b, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

14. In artikel 6e, vierde lid, wordt na «de remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel de basisvoorzieningen.

15. In artikel 6f, eerste lid, onder a, wordt na «remigratievoorzieningen» ingevoegd: dan wel basisvoorzieningen.

VIII

Artikel I, onderdeel K, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 vervalt.

2. Onderdeel 2 komt te luiden:

2. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. de hoogte van de vergoedingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, onderdelen a tot en met d, de tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, en artikel 4, tweede lid, en de periodieke uitkering, bedoeld in artikel 4, eerste lid;

3. Onderdeel 4 vervalt.

IX

Artikel I, onderdeel L, vervalt.

Toelichting

Met deze wijzigingen wordt het recht op de basisvoorzieningen weer in de Remigratiewet opgenomen. Dat houdt in dat een remigrant die tot de doelgroep behoort en die niet over voldoende middelen beschikt om zelfstandig te kunnen remigreren een basisvoorziening kan worden verstrekt indien hij aan de betreffende voorwaarden voldoet. De voorgestelde wijzigingen voor wat betreft het recht op de remigratievoorzieningen, gelden ook voor de basisvoorzieningen. Op de basisvoorzieningen zijn dan ook van toepassing:

 • de mogelijkheid tot het aanvragen van een voorziening op 1 januari 2015 wordt beëindigd;

 • de beperking van de doelgroep tot de eerste generatie migranten;

 • de verhoging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar;

 • de verlenging van de duur van de uitkeringsgerechtigdheid tot één jaar;

 • de verlenging van de duur van rechtmatig verblijf in Nederland tot 8 jaar;

 • het systeem inzake het opleggen van een bestuurlijke boete, het schorsen, het intrekken en terugvorderen van de voorzieningen;

 • de voorwaarden dat de remigrant niet rechtens zijn vrijheid is ontnomen en dat hij zich niet onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel op het tijdstip van de aanvraag.

De indiener wil met dit amendement de basisvoorziening voor mensen met een minimuminkomen behouden. Gezien hun lage inkomen is het voor deze groep niet realistisch ervan uit te gaan dat zij kunnen sparen voor hun verhuiskosten e.d. Het te sparen bedrag van 2100 euro zal in de praktijk uitstel van terugkeer van ten minste een aantal maanden betekenen voor mensen die bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Middels behoud van de basisvoorziening wordt juist bespaard op uitkeringsmiddelen, omdat mensen eerder remigreren naar het land van herkomst.

Karabulut