Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333085 nr. 10

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Nr. 10 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 januari 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel A, komt artikel 1, onderdeel f, te luiden:

f. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;.

B

In artikel I, onderdeel D, komt in artikel 2b, eerste lid, onder i, het zesde onderdeel te luiden:

6°. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;.

C

Artikel I, onderdeel M, komt te luiden:

M

Artikel 8j wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «73» ingevoegd: 73a.

2. In de aanhef van het tweede lid wordt «g» vervangen door: f.

3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «Onze Minister voor Wonen, Wijken, Integratie en Asiel» vervangen door: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

D

Artikel IA vervalt.

Toelichting

In deze nota van wijziging worden enkele technische onvolkomenheden hersteld.

Onderdelen A en C, onder 3.

Als gevolg van het aantreden van het nieuwe kabinet is de Remigratiewet onderdeel van de portefeuille van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt hiermee in overeenstemming gebracht.

Onderdeel B

In het nieuwe artikel 2b, eerste lid, onder i, van het wetsvoorstel werd in het zesde onderdeel verwezen naar de Wet investeren in jongeren. Aangezien die wet is ingetrokken, wordt die verwijzing geschrapt. Het geschrapte onderdeel wordt opgevuld door het invoegen van een ontbrekende verwijzing naar de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

Onderdeel C, onder 1 en 2

In artikel 8j, eerste lid, worden enkele artikelen toegevoegd aan de opsomming van artikelen in de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen waarnaar wordt verwezen naar aanleiding van recente wijzigingen van die wet. In de aanhef van het tweede lid wordt een foutieve verwijzing hersteld.

Onderdeel D

Het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen zal ingrijpend worden aangepast bij nota van wijziging. De samenloop van het onderhavige wetsvoorstel met dat wetsvoorstel zal in het kader van dat andere wetsvoorstel worden geregeld. Artikel IA vervalt om die reden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher