33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2012

Bijgaand zend ik u een afschrift van de (eensluidende) brief die ik heden heb verzonden aan Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Divosa, de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin ik informatie verstrek over twee projecten die betrekking hebben op preventie van wanbetalers in de zorgverzekering1. Ook heb ik de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd.

Genoemde partijen zijn allen betrokken bij het «Convenant gericht op het voorkomen en oplossen van wanbetaling van de nominale premie voor een zorgverzekering ingevolge de Zorgverzekeringswet» van 15 april 2011.

De in deze brief genoemde projecten zijn een volgende stap bij het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de preventiefase voor wanbetalers in de Zorgverzekeringswet.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven