33 058 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van een aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op de financiële markten en het opnemen van regels met betrekking tot de beloning van bestuurders van financiële ondernemingen die staatsteun genieten (Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen)

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN PLASTERK EN IRRGANG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 10 februari 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt «bestuurders» vervangen door: dagelijks beleidsbepalers.

II

In artikel IV wordt «bestuurders» telkens vervangen door: dagelijks beleidsbepalers.

III

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Artikel 1:112 van de Wet op het financieel toezicht is niet van toepassing op:

    • a. beloningen over perioden waarin voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat artikel steun is genoten, indien die steun reeds voor 6 oktober 2011 was verleend en voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel was beëindigd;

    • b. beloningen van dagelijks beleidsbepalers, niet zijnde bestuurders, voor zover het steun betreft die is verleend aan een financiële onderneming voor 7 februari 2012.

2. In het tweede lid, wordt «uitgekeerde beloningen» vervangen door: uitgekeerde beloningen van haar bestuurders.

Toelichting

Dit amendement verbreedt de reikwijdte van het bonusverbod voor financiële ondernemingen die staatssteun aanvragen van bestuurders naar dagelijks beleidsbepalers. Een dagelijks beleidsbepaler is een persoon die het dagelijks beleid van de onderneming bepaald.1 Dagelijks beleidsbepalers worden door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten getoetst op de deskundigheid2 en betrouwbaarheid. Het is een onderneming hierdoor bekend wie binnen haar organisatie dagelijks beleidsbepalers zijn.

Dit amendement heeft geen gevolgen voor financiële ondernemingen die voor 7 februari 2012 steun is verleend. Voor hen blijft de reikwijdte onveranderd op bestuurders. Voor de datum van 7 februari 2012 is gekozen omdat dit het moment was waarop, tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer, het voornemen tot dit amendement kenbaar werd voor eventuele nieuwe steungevallen. Wanneer aan een financiële onderneming voor 7 februari 2012 steun is verleend, en na die datum nieuwe steun wordt verleend, dan is het bonusverbod voor deze nieuwe steun van toepassing op haar dagelijks beleidsbepalers.

Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt in het opschrift van dit wetsvoorstel het woord «bestuurders» vervangen door: dagelijks beleidsbepalers.

Plasterk Irrgang


X Noot
1

Beleidsregel deskundigheid Wft 2011, Stcrt. 2010, 20810.

X Noot
2

Het begrip «deskundigheid» wordt vervangen door «geschiktheid», zie Kamerstukken II 2010/11, 32 786, nrs. 1–3.

Naar boven