Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333054 nr. 17

33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 19 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel BB, komt het tweede lid van artikel 459 te luiden:

  • 2. De mentor, bedoeld in artikel 452, zevende lid, legt jaarlijks de verklaring en het verslag over, bedoeld in artikel 452, achtste lid, onderdelen a en b. De mentor legt tweejaarlijks de verklaring over, bedoeld in artikel 452, achtste lid, onderdeel c. De kantonrechter kan ten aanzien van de verschillende onderdelen van het verslag een ander tijdstip van overlegging bepalen.

Toelichting

In het voorstel van wet is opgenomen dat voor de kwaliteitsborging van de mentoren, curatoren en bewindvoerders een jaarlijks accountantsverklaring noodzakelijk is. Voor een goede kwaliteitsborging van het mentorschap is een jaarlijkse accountantsverklaring omtrent balans en staat van baten en lasten echter niet altijd essentieel. Indiener van het amendement acht een tweejaarlijkse accountantsverklaring voldoende om de kantonrechter inzicht te geven in de balans en staat van baten en lasten.

Dit amendement voorziet erin dat mentoren slechts een keer in de twee jaar een accountantsverklaring moeten overleggen. Hiermee kunnen controlekosten worden bespaard.

Voor wat betreft het overleggen van het verslag ten aanzien van de werkzaamheden krijgt de kantonrechter de bevoegdheid om voor de verschillende onderdelen van het verslag een ander tijdstip van overlegging te bepalen. Ook deze maatregel zal kostenbesparend zijn.

Recourt