Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333054 nr. 10

33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT

Ontvangen 8 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel BB, wordt aan het tweede lid van artikel 459 een zinsnede toegevoegd, luidende:, tenzij de rechter op verzoek van de mentor een ander tijdstip van overlegging heeft bepaald. Dit tijdstip kan voor de verschillende onderdelen van de plicht verschillend worden bepaald.

Toelichting

In het voorstel van wet is opgenomen dat voor de kwaliteitsborging van de mentoren, curatoren en bewindvoerders een jaarlijks accountantsverklaring noodzakelijk is. Voor een goede kwaliteitsborging van het mentorschap is een jaarlijkse accountantsverklaring omtrent balans en staat van baten en lasten echter niet altijd essentieel.

In de praktijk van kwaliteitsonderzoek is het veelal gangbaar dat eens per drie jaar integraal onderzoek plaatsvindt, en hier tussendoor slechts beperkt, al dan niet steekproefsgewijs. Dit amendement voorziet erin dat de rechter de bevoegdheid krijgt het onderzoek ter controle van de kwaliteit van het mentorschap ook zo te laten plaatsvinden. Hiermee kunnen controlekosten worden bespaard.

Met het voorliggende amendement wordt bepaald dat een rechter vrijstelling kan geven van jaarlijkse overlegging van deze verklaring. Aldus kunnen ook controlekosten worden bespaard.

Recourt