33 053 Evaluatie Wet archeologische monumentenzorg (Wamz)

Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Tijdens de behandeling van de Wet Goedkeuring Verdragen BES op 4 maart 2010 (Handelingen TK 2009–2010, nr. 59) heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd de resultaten van de archeologische verkenning op de eilanden van Caribisch Nederland aan uw Kamer te sturen. Het betreft de verkenning van de implementatie van het Verdrag van Malta op Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Gezien het feit dat de toezegging niet op korte termijn ingelost kon worden en vanwege de veranderde verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van Caribisch Nederland, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 4 mei 2011 de afhandeling van de toezegging formeel aan OCW overgedragen.

De bestuurscolleges van de drie Openbare Lichamen hebben me gemeld dat hun prioriteiten sinds de transitie op 10-10-2010, vooral hebben gelegen op het vlak van onderwijs, veiligheid, sociale zaken, justitie en werkgelegenheid. Die onderwerpen hebben een zware druk gelegd op de ambtelijke capaciteit. De gedeputeerden hebben aangegeven het rapport naar de verkenning van de implementatie van het verdrag van Malta in het eerste kwartaal van 2012 te bespreken en mij te berichten wat hun visie is.

Ik verzoek u om die reden om uitstel. Ik verwacht het rapport uiterlijk 1 april 2012 aan uw Kamer te kunnen zenden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Naar boven