Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233046 nr. 20

33 046 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS

Ontvangen 1 februari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «twee artikelen» vervangen door: drie artikelen.

2. Na artikel 13c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13d

Indien een geheel ingegaan ouderdomspensioen of een gedeeltelijk ingegaan ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 16a, tweede lid, op grond van een verzoek als bedoeld in artikel 16a, derde lid, wordt verlaagd, wordt op het met toepassing van de artikelen 9, 9a en 13, eerste lid, vastgestelde bruto-ouderdomspensioen, dat alsnog later ingaat, op de met toepassing van artikel 33a vastgestelde verhoging die alsnog later ingaat, en op de met toepassing van de artikelen 10, 11 en 13, tweede lid, vastgestelde bruto-toeslag die alsnog later ingaat, een verhoging van 6,5% toegepast per jaar dat het ouderdomspensioen alsnog geheel of gedeeltelijk later ingaat. Deze verhoging gaat in op de dag van de maand waarin het alsnog later ingaande ouderdomspensioen op verzoek van de pensioengerechtigde alsnog geheel of gedeeltelijk ingaat.

II

In artikel I, onderdeel I, komt artikel 16a, derde lid, als volgt te luiden:

  • 3. Op verzoek van de pensioengerechtigde kan een geheel ingegaan ouderdomspensioen met een of meer delen van 10% worden verlaagd, of een gedeeltelijk ingegaan ouderdomspensioen als bedoeld in het tweede lid met een of meer delen van 10% worden verhoogd of verlaagd. Een verzoek als bedoeld in de eerste zin kan slechts driemaal worden gedaan, met dien verstande dat bij het laatste verzoek slechts kan worden verzocht het ouderdomspensioen alsnog geheel te laten ingaan. Het aldus verlaagde ouderdomspensioen of verhoogde of verlaagde gedeeltelijke ouderdomspensioen kan niet eerder ingaan dan op de dag, bedoeld in het eerste lid, tweede zin, van de maand waarin het verzoek is gedaan.

Toelichting

Met dit amendement wordt het mogelijk gemaakt een reeds geheel ingegaan ouderdomspensioen op verzoek van de belanghebbende alsnog te verlagen en om een al gedeeltelijk ingegaan AOW-ouderdomspensioen op verzoek van de belanghebbende niet alleen te verhogen, maar ook weer te verlagen. Teneinde de aan het gevolg geven aan dergelijke verzoeken verbonden uitvoeringskosten te beperken wordt met dit amendement tevens het aantal keren dat een verzoek als bedoeld kan worden gedaan beperkt tot maximaal drie, waarbij het laatste verzoek steeds moet inhouden het ouderdomspensioen alsnog volledig te laten ingaan.

Lodders