33 042 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2016

Hierbij zend ik u het onderzoeksrapport «Hoe kijken vluchtelingen aan tegen het verrichten van vrijwilligerswerk?». Een verkennend kwalitatief onderzoek onder asielzoekers en statushouders in de opvang1.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven