33 037 Mestbeleid

Nr. 311 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2018

Hierbij bied ik uw Kamer de versterkte handhavingsstrategie mest aan1. De strategie is erop gericht om fraude met mest tegen te gaan en de naleving van de mestregelgeving te verbeteren.

Kernpunten van de versterkte handhavingsstrategie mest

De versterkte handhavingsstrategie mest is erop gericht om overtredingen bij de aanwending, transport en verwerking van mest aan te pakken en uit te bannen. Kernelementen van de strategie zijn intensivering van samenwerking tussen verschillende toezichthouders en slimmer gebruik van moderne technologie. Op basis van een risicoanalyse zijn gebieden in het land en delen van de mestketen waar het risico van niet-naleving van de mestregels het grootst is, geïdentificeerd. Toezicht en handhaving worden grotendeels gebieds- en risicogericht ingericht en de samenwerking tussen controlerende en handhavende instanties wordt versterkt, onder meer door betere informatie-uitwisseling tussen verschillende overheidsinstanties en gezamenlijke handhavingsacties.

De handhavingsstrategie gaat gepaard met het vergroten en verbeteren van de capaciteit voor uitvoering, toezicht en handhaving van de mestregelgeving bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het vergroten van de capaciteit hiervoor bij de NVWA wordt deels mogelijk gemaakt door de vermindering van fysieke controles bij derogatiebedrijven uit hoofde van de derogatiebeschikking 2018–2019. Daarnaast investeer ik middelen vanuit het budget voor het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn voor onder andere de ontwikkeling van ICT-maatregelen bij RVO.nl, vormgeving van gebiedsgericht handhaven en het mogelijk maken van digitaal en «real time» verantwoorden van transport en aanwending van mest.

De versterkte handhavingsstrategie mest is geen statisch document. Op basis van de ontwikkelingen in de markt en analyses van waar het risico van niet-naleving van de regelgeving het grootst is, wil ik de toezichts- en handhavingscapaciteit gericht inzetten. Op deze manier wil ik samen met decentrale overheden en samenwerkingspartners in het publieke domein verder vormgeven aan adequaat toezicht en handhaving.

Relatie met sectorplan van aanpak mestfraude

Met de handhavingsstrategie geef ik mijn inzet weer om, samen met de partners in het publieke domein, de naleving van de mestregelgeving te verbeteren. De voorliggende handhavingsstrategie is onafhankelijk van het sectorplan van aanpak om fraude met mest tegen te gaan. Dat laat onverlet dat ik voortvarende uitvoering van het sectorplan cruciaal acht. De aanpak van fraude met mest is immers allereerst de verantwoordelijkheid van de sector zelf is. Ik blijf dan ook nauwlettend toezien op voortvarende uitvoering van het sectorplan en zal uw Kamer op korte termijn separaat informeren over de stand van zaken hieromtrent.

Vervolgproces derogatie Nitraatrichtlijn 2020–2021

Met deze handhavingsstrategie geef ik invulling aan artikel 4.2 van de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn 2018–2019. Ik zal op korte termijn een verzoek indienen bij de Europese Commissie voor verlenging van de derogatie voor de jaren 2020 en 2021, op basis van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Ik verwacht uw Kamer hier in het najaar nader over te kunnen informeren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven