Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833037 nr. 310

33 037 Mestbeleid

Nr. 310 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Ontvangen ter Griffie op 17 september 2018.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 15 oktober 2018.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 16 oktober 2018.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2018

Hierbij bied ik u aan de ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank1. Voor de inhoud van de ontwerpregeling verwijs ik u naar de ontwerptoelichting bij de regeling.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 38a, derde lid, van de Meststoffenwet) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat zij zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de vaststelling niet eerder dan vier weken nadat de ontwerpregeling aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.