Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033033 nr. 27

33 033 Wapen- en munitiebezit

Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2020

Tijdens het AO Politie van 20 februari jl. deed ik de toezegging uw Kamer nader te informeren of met de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de e-screener Nederland nog voldoet aan verplichtingen van de EU Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens1. Deze richtlijn bevat de algemene verplichting tot een uitgebreidere screening (volgens door de lidstaten te kiezen methoden en middelen) van aanvragers van een wapenverlof. Besloten is deze verplichting vorm te geven via de volledige inwerkingtreding van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit. Hierover heb ik uw Kamer eerder bericht.2 Met de inwerkingtreding van het laatste deel van deze wet per 1 oktober 2019 is artikel 6a in de Wet wapens en munitie opgenomen. Dit artikel schrijft medewerking aan een door de Minister aan te wijzen test voor. In eerste instantie was alleen de e-screener aangewezen. Zoals ik heb gemeld3 heb ik besloten voor bestaande verlofhouders tijdelijk een andere testmethode aan te wijzen: het zogeheten WM32-formulier. Daarmee wordt ook voor personen die de e-screener nu nog niet hoeven af te leggen voldaan aan de verplichtingen op grond van de richtlijn.

Zoals ik uw Kamer in het AO heb aangegeven zal het WM32-formulier voor dit doel alleen voor een overgangsperiode van maximaal twee jaar gebruikt gaan worden. Afgaande op de huidige uitvoeringspraktijk rondom de beoordeling van wapenvergunning- aanvragen, waar de nieuwe e-screener onderdeel van is, verwacht ik dat verkorting van de overgangsperiode mogelijk moet zijn.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Voluit: Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

X Noot
2

Kamerstuk 34 984, nr. 3, p. 22

X Noot
3

Kamerstuk 33 033, nr. 24