Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333032 nr. 16

33 032 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BONTES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 24 oktober 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, komt als volgt te luiden:

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid komt als volgt te luiden:

  • 6. Indien de moeder na de geboorte van het kind op grond van artikel 198, onderdeel c of artikel 199, onderdeel b, het moederschap respectievelijk het vaderschap van de overleden echtgenoot ontkent en zij ten tijde van de geboorte en van de ontkenning is hertrouwd, kunnen de moeder en haar echtgenoot gezamenlijk ter gelegenheid van de ontkenning verklaren welke van hun beider geslachtsnamen het kind zal hebben. Van de verklaring van de ouders wordt een akte van naamskeuze opgemaakt. Bij gebreke van een verklaring heeft het kind de geslachtsnaam van de echtgenoot.

2. Na het twaalfde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 13. In het tweede, vijfde en zesde lid wordt onder «moeder» verstaan de vrouw uit wie het kind is geboren. In het tweede en vijfde lid wordt met «de vader» van het kind en zijn «vaderschap» gelijkgesteld de moeder die niet de vrouw is uit wie het kind is geboren onderscheidenlijk haar moederschap.

II

In artikel I, onderdeel G, komt artikel 198 als volgt te luiden:

Artikel 198

Moeder van een kind is de vrouw:

  • a. uit wie het kind is geboren;

  • b. die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is geboren, is gehuwd, tenzij onderdeel c of artikel 199, onderdeel b, geldt.

  • c. wier huwelijk met de vrouw uit wie het kind is geboren, binnen 306 dagen voor de geboorte van het kind door haar dood is ontbonden, zelfs indien de vrouw uit wie het kind is geboren was hertrouwd; indien echter de vrouw uit wie het kind is geboren sedert de 306de dag voor de geboorte van het kind was gescheiden van tafel en bed of zij en haar echtgenote sedert dat tijdstip gescheiden hebben geleefd, kan de vrouw uit wie het kind is geboren binnen een jaar na de geboorte van het kind ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat haar overleden echtgenote niet de moeder is van het kind, van welke verklaring akte wordt opgemaakt; was de moeder uit wie het kind is geboren op het tijdstip van de geboorte hertrouwd dan is in dat geval de huidige echtgenoot de ouder van het kind.

  • d. die het kind heeft erkend;

  • e. wier ouderschap gerechtelijk is vastgesteld; of

  • f. die het kind heeft geadopteerd.

III

In artikel I, onderdeel H, komt als volgt te luiden:

H

Artikel 199 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt na «tenzij onderdeel b» ingevoegd: of artikel 198, onderdeel c, .

2. In onderdeel b wordt «de huidige echtgenoot de vader van het kind» vervangen door een zinsnede, luidende: de huidige echtgenoot de ouder van het kind.

IV

Na artikel H wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

In artikel 200 wordt «artikel 199, onder a en b» telkens vervangen door: artikel 199, onderdeel a en onderdeel b.

V

In artikel I, onderdeel I, wordt artikel 202a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «eerste lid, onder» telkens vervangen door: onderdeel

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «of heeft ingestemd met de kunstmatige donorbevruchting bedoeld in artikel 198, eerste lid, onder b» vervangen door een zinsnede luidende: of heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad.

3. In het derde lid wordt «artikel 198, eerste lid, onder a of b, «vervangen door: artikel 198, onderdeel a of onderdeel b, .

VI

In artikel I, onderdeel I, wordt in artikel 202b, eerste lid, «artikel 198, eerste lid, onder a of onder b» vervangen door: artikel 198, onderdeel a of onderdeel b,.

VII

Artikel V vervalt.

Toelichting

Het wetsvoorstel introduceert naast het biologisch ouderschap, het sociaal ouderschap als grond van juridisch ouderschap. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de duomoeder door huwelijk met de moeder van het kind van rechtswege de juridische ouder wordt van het kind, indien het kind is geboren met behulp van zaad van een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. In die gevallen dat de identiteit van de zaaddonor bekend is aan de moeder, wordt de duomoeder niet van rechtswege de juridische ouder van het kind. Dit in tegenstelling tot echtgenoten in een heteroseksueel huwelijk waarbij de niet-biologische vader, in die gevallen dat de identiteit van de zaaddonor bekend is aan de moeder, wel van rechtswege de juridische ouder van het kind wordt.

Indiener meent dat hier het beginsel van gelijke behandeling van homoseksuele- en heteroseksuele ouders, en de gelijke behandeling van het kind dat binnen de relatie van homoseksuele- of heteroseksuele ouders geboren wordt, wordt geschonden. Indiener meent dat het in het belang van het kind is als ook in die gevallen dat de identiteit van de zaaddonor bekend is, het sociaal ouderschap prevaleert boven het biologisch ouderschap.

In dit amendement wordt daarom het onderscheid wat er in het wetsvoorstel wordt gemaakt tussen homoseksuele en heteroseksuelen echtparen bij ouderschap van rechtswege door een bekende donor, opgeheven.

Dit amendement is gewijzigd in verband met het herstellen van een onjuiste lettering in onderdeel II. Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in onderdeel I «dan wel» te vervangen door «respectievelijk» en om in onderdeel IV in artikel 200 «onder» te vervangen door «onderdeel». Deze laatste puur wetstechnische wijziging zorgt ervoor dat in de artikelen 198 tot en met 202b steeds op dezelfde wijze wordt verwezen naar onderdelen.

Bontes