33 030 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 9 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN E. W. TE Z.2 BETREFFENDE SUCCESSIERECHT EN TOEPASSING HARDHEIDSCLAUSULE

Vastgesteld 15 december 2011

Klacht

Verzoeker klaagt dat hij, omdat hij niet als kind van zijn biologische moeder is aangemerkt, voor haar nalatenschap wordt belast met een aanslag erfbelasting volgens het tarief voor derde verkrijgers. Zijn beroep op de hardheidsclausule is afgewezen.

Feiten

Verzoeker is vrijwel direct na zijn geboorte geadopteerd nadat zijn moeder afstand van hem had gedaan. In 2003 heeft hij zijn biologische moeder opgespoord en met haar een relatie opgebouwd. Na haar overlijden in 2009 bleek dat zij in haar testament verzoeker voor de helft van de nalatenschap tot erfgenaam had benoemd. De inspecteur van de Belastingdienst heeft een aanslag successierecht opgelegd waarbij hij het tarief voor niet-verwanten heeft toegepast. Verzoeker heeft tegen deze aanslag een bezwaarschrift ingediend dat is afgewezen. In mei 2011 heeft hij verzocht om met toepassing van de hardheidsclausule goed te keuren dat het tarief voor de verkrijging door een kind zou worden toegepast. Dit verzoek is afgewezen omdat het successierecht nauw aansluit bij de familierechtelijke betrekkingen volgens het Burgerlijk Wetboek. Door de adoptie hield de familierechtelijke betrekking tussen verzoeker en zijn biologische moeder op.

Overwegingen

Verzoeker voert aan dat de relatie tussen zijn natuurlijke moeder en hem was hersteld. Dit blijkt mede uit het feit dat zij hem tot erfgenaam heeft benoemd. Hij is van mening dat ingevolge de huidige Successiewet wel rekening kan worden gehouden met veranderde maatschappelijke opvattingen en menselijke relaties. Ook wijst hij op de onvrijwilligheid van de afstand destijds.

Oordeel van de commissie3

De staatssecretaris van Financiën heeft na heroverweging, gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, besloten de hardheidsclausule alsnog toe te passen door middel van een tegemoetkoming. Het tarief en de vrijstelling die gelden voor een verkrijging door een kind worden toegepast bij de berekening van het verschuldigde successierecht. Daarmee is geheel tegemoetgekomen aan de klacht van verzoeker.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie,

Neppérus

De griffier van de commissie,

De Gier


X Noot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: Cörüz (CDA), Smeets (PvdA), Neppérus (voorzitter) (VVD), Van Raak (SP), Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Elissen (PVV), Schouw (D66), Taverne (VVD) en de plaatsvervangend leden Biskop (CDA), Klijnsma (PvdA,) Harbers (VVD) en Mulder (VVD).

Naar boven