Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233030 nr. 31

33 030 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 31 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN E.L. TE M. 2 BETREFFENDE HEFFINGSRENTE OVER EEN BELASTINGNAVORDERING

Vastgesteld 28 juni 2012

Klacht

Verzoekster klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën heeft geweigerd om op grond van de hardheidsclausule ex artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) goed te keuren dat over een aan haar opgelegde navorderingsaanslag in inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2007 de berekening van heffingsrente achterwege blijft, omdat het door haar te betalen bedrag gelijk is aan het bedrag dat haar partner heeft terugontvangen terwijl aan hem geen heffingsrente wordt vergoed.

Naar aanleiding van deze klacht heeft de staatssecretaris van Financiën inlichtingen verstrekt aan de commissie.

Feiten

Op verzoek van de partner van verzoekster heeft zogenoemde achterwaartse verliesverrekening plaatsgevonden. Die leidde tot een belastingteruggaaf aan hem. In artikel 309 vierde lid van de AWR is bepaald dat geen heffingsrente wordt vergoed bij achterwaartse verliesverrekening.

Overwegingen

De wetgever heeft in de zojuist genoemde bepaling een duidelijke keuze gemaakt, omwille van de eenvoud maar ook omdat de regeling van de achterwaartse verliescompensatie al in het voordeel van de belastingplichtige is. Het om die reden ook achterwege laten van heffingsrente indien uit de toepassing van de compensatie een navordering op een ander ontstaat, is niet wat de wetgever heeft beoogd.

Oordeel van de commissie3

De staatssecretaris heeft terecht geen toepassing gegeven aan de hardheidsclausule, omdat een en ander geheel volgens de bedoeling van de wetgever is.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie, Neppérus

De griffier van de commissie, Van Dijk


X Noot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: Cörüz (CDA), Smeets (PvdA), Neppérus (voorzitter) (VVD), Van Raak (SP), Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Elissen (PVV), Schouw (D66), Taverne (VVD) en de plaatsvervangend leden Biskop (CDA), Klijnsma (PvdA,) Harbers (VVD) en Mulder (VVD).