Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233030 nr. 27

33 030 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 27 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN O. C. TE A.2 BETREFFENDE DE AFTREKBAARHEID VAN KOSTEN

Vastgesteld 24 mei 2012

Klacht

Verzoeker klaagt erover dat hij de door hem betaalde rentekosten in verband met de hypotheekschuld op zijn woning slechts voor de helft in mindering mag brengen op zijn belastbaar inkomen over de jaren 2009 tot en met 2011, omdat zijn ex-echtgenote voor de helft mede-eigenaar is van de woning, terwijl hij hierdoor voor grote onkosten heeft gestaan en de woning in 2011 onder de marktwaarde heeft moeten verkopen. Hij verzoekt toe te staan dat hij alle door hem betaalde rentekosten in die jaren in mindering mag brengen.

Naar aanleiding van deze klacht heeft de staatssecretaris van Financiën inlichtingen verstrekt aan de commissie.

Feiten

De door verzoeker geschetst situatie is het gevolg van de regeling die de wetgever bewust heeft getroffen, zij het dat ook het door verzoeker betaalde deel van de rentekosten dat aan zijn ex-echtgenote wordt toegerekend door hem in mindering had kunnen worden gebracht mits dit in de echtscheidingsregeling als deel van een onderhoudsverplichting was opgevoerd. Dit was bij verzoeker echter niet het geval.

Wel is geconstateerd dat het woongenot dat verzoeker heeft gehad beschouwd kan worden als door hem ontvangen alimentatie, hoewel dit niet overduidelijk blijkt uit de echtscheidingsregeling. Hierdoor hoeft slechts de helft van eigenwoningforfait bij hem te worden belast. De aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2009 zal worden verminderd en in de aanslagregeling over 2010 en 2011 zal hetzelfde worden toegepast.

Overwegingen

Een en ander is een bewuste keuze van de wetgever.

Oordeel van de commissie3

Verzoeker kan om die reden niet in zijn verzoek worden tegemoetgekomen. Het verzoekschrift heeft desalniettemin een gunstig effect omdat in de aanslagsfeer het eigenwoningforfait slechts voor de helft bij hem belast zal worden.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen reden om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie, Neppérus

De griffier van de commissie, Van Dijk


X Noot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: Cörüz (CDA), Smeets (PvdA), Neppérus (voorzitter) (VVD), Van Raak (SP), Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Elissen (PVV), Schouw (D66), Taverne (VVD) en de plaatsvervangend leden Biskop (CDA), Klijnsma (PvdA,) Harbers (VVD) en Mulder (VVD).