Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-201233029 nr. C

33 029 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting EFSF)

C BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2011

Conform mijn toezegging aan uw Kamer van vorige week donderdag 20 oktober (zie brief BFB 2011–2411M), zend ik u bijgaand de ontwerp-richtlijnen van de nieuwe EFSF-instrumenten1, waarover de ministers van Financiën van de eurozone het met unanimiteit eens werden. Hierin worden de voorwaarden en procedures van elk van deze instrumenten afzonderlijk uitgewerkt. Zoals ik u reeds meldde is in de raamwerkovereenkomst van het EFSF vastgelegd dat de richtlijnen met betrekking tot de EFSF-instrumenten formeel door de Board of Directors van het EFSF zullen worden vastgesteld.

De minister van Financiën,

Mr. drs. J. C. de Jager


X Noot
1

De bijlagen 1 t/m 4 en de brief aan de Tweede Kamer zijn ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 149301.02