Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-201233029 nr. B

33 029 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting EFSF)

B BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 oktober 2011

In het licht van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone van 21 juli 2011 om de euroschuldencrisis te adresseren zijn door de regeringsleiders en staatshoofden van de eurozone wijzigingen overeengekomen betreffende het EFSF. Gezien het belang van de wijzigingen van het EFSF voor de uitvoering van de 21 juli besluitvorming en de financiële stabiliteit in de eurozone heeft de Tweede Kamer besloten tot een versnelde goedkeuring van de wijzigingen van het EFSF.

Om buiten enige twijfel te stellen dat het EFSF te allen tijde in staat is de taken die zij toebedeeld krijgt uit te voeren is een slagvaardig handelen van de eurozone lidstaten vereist. Hiertoe is voor Nederland een ophoging van het garantieplafond voor EFSF vereist zoals verwerkt in de incidentele suppletoire begroting EFSF.

Om voortvarend gevolg te geven aan de afspraken van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone en gelet op de actuele situatie waarin thans Europa en meer in het bijzonder de eurozone zich bevindt, verzoek ik u om de incidentele suppletoire begroting EFSF vandaag, 11 oktober 2011, te behandelen en ter stemming te brengen. Ik vraag uw begrip voor deze uitzonderlijke procedure die het formele begrotingstraject versnelt.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager