Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233029 nr. 5

33 029 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting EFSF)

Nr. 5 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN IRRGANG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 4

Ontvangen 6 oktober 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 2 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 2a

  • 1. Een uitgave uit het verplichtingenbedrag, genoemd in kolom 4 van de bij deze wet behorende staat, vindt niet eerder plaats dan 14 dagen, nadat van het voornemen daartoe door Onze Minister van Financiën, schriftelijk mededeling is gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

  • 2. Indien binnen de in het eerste lid genoemde termijn door of namens een der Kamers van de Staten-Generaal of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de wens te kennen wordt gegeven nadere inlichtingen te ontvangen over de voorgenomen uitgave, zal deze uitgave niet eerder plaatsvinden dan nadat deze inlichtingen zijn verstrekt.

  • 3. Indien een van beide Kamers binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling of binnen 14 dagen na het verstrekken van de bedoelde inlichtingen, als haar oordeel uitspreekt dat de voorgenomen uitgave een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft, zal de rechtshandeling eerst plaatsvinden nadat die machtiging is verleend.

  • 4. Een uitgave als bedoeld in het eerste lid kan in afwijking van het eerste tot en met derde lid direct worden gedaan indien beide Kamers daartoe hun instemming hebben verleend.

Toelichting

Dit amendement regelt expliciete betrokkenheid van de Staten Generaal bij de uitgaven uit het EFSF. De betrokkenheid is geregeld analoog aan de bepalingen in artikel 34 Comptabiliteitswet.

Onderhavig amendement versterkt op deze wijze het budgetrecht van de Kamers.

Schouten

Irrgang