Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233029 nr. 1

33 029 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting EFSF)

Nr. 1 HERDRUK 1 VOORSTEL VAN WET

30 september 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011, in verband met het aanpassen van de raamwerkovereenkomst met de European Financial Stability Facility (EFSF), vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 216 laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat (kolom 4).

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 oktober, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 oktober van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting EFSF)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (incidentele suppletoire begroting EFSF) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2011

Ministerie van Financiën (IXB)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB1 depart. herindeling

Mutaties (+ of –) suppletore begroting VJN2

Mutaties (+ of –) ISB EFSF3

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9 479 540

118 627 293

 

– 53 693

   

386 921

6 142 520

     
                           
 

Beleidsartikelen

 

9 328 162

118 611 594

 

– 55 782

   

354 417

6 139 062

     

01

Belastingen

3 613 721

3 613 721

113 588 164

     

– 57 259

– 57 259

1 872 143

     

02

Financiële markten

78 169

78 169

394 960

     

– 493 823

15 580

87 146

     

03

Financieringsactiviteiten publiek- private sector

645 857

3 339 457

4 170 414

     

303 598

– 177 402

4 202 789

     

04

Internationale financiële betrekkingen

3 399 961

2 039 774

128 937

4 350

– 50 000

 

31 847 702

541 929

– 18 316

41 871 000

   

05

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

11 950 136

134 580

104 050

     

3

20 003

       

07

Beheer materiële activa

94 268

94 268

219 138

     

11 404

11 404

– 4 700

     

08

Begrotingsbeleid

28 193

28 193

5 931

– 5 782

– 5 782

 

162

162

       
                           
 

Niet-beleidsartikelen

 

151 378

15 699

 

2 089

   

32 504

3 458

     

09

Algemeen

147 248

147 248

15 699

2 089

2 089

 

3 175

3 175

3 458

     

10

Nominaal en onvoorzien

4 130

4 130

       

29 329

29 329

0

     
X Noot
1

ISB = Incidentele suppletoire begroting.

X Noot
2

VJN = Voorjaarsnota.

X Noot
3

ISB EFSF = Incidentele suppletoire begroting European Financial Stability Facility.


X Noot
1

Herdruk i.v.m. juiste weergave van plaatsing en opmaak van de tabel.