33 024 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN DER VEEN

Voorgesteld 15 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de zorgtoeslag is bedoeld om de zorgpremie betaalbaar te houden voor huishoudens met een laag inkomen;

van mening, dat het daarbij niet uit mag maken of dit inkomen wordt verkregen uit een aanvullend pensioen of uit rente op vermogen;

verzoekt de regering wanneer per 2013 wordt overgegaan tot invoering van een vermogenstoets voor de zorgtoeslag, dit zodanig vorm te geven dat rechtsongelijkheid tussen AOW-gerechtigden met inkomen uit aanvullend pensioen en AOW-gerechtigden met een even groot aanvullend inkomen uit rente op vermogen, wordt voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Veen

Naar boven