Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733018 nr. 9

33 018 Voorstel van wet van het lid Gesthuizen tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 maart 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel A, vervalt.

Toelichting

Met deze nota van wijziging beoogt de initiatiefnemer opvolging te geven aan bepaalde aspecten van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (hierna: de Afdeling).

In haar advies betwijfelt de Afdeling of, zoals dat in het oorspronkelijke voorstel was voorzien, het bij ministeriële regeling vaststellen van minimumbedragen voor verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie met voortzetting van de huurovereenkomst een geschikte maatstaf vormt gezien de diversiteit van huurders van bedrijfsruimte. De indiener geeft gehoor aan deze aspecten en heeft daarom besloten artikel I, onderdeel A van het wetsvoorstel dat betrekking had op artikel 7:220 BW te laten vervallen. Hierdoor is geen sprake meer van een verwijzing naar een minimumverhuisvergoeding en kan deze ook niet ten onrechte als standaardverhuisvergoeding gaan gelden. Dit laat echter onverlet dat bij de belangenafweging zoals die door de rechter zal worden gemaakt een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten als gevolg van de verhuizing dient te worden vergoed zoals beschreven in artikel 7:297 BW.

Gesthuizen