Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233009 nr. 3

33 009 Innovatiebeleid

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 oktober 2011

Hierbij wil ik u informeren dat het niet mogelijk zal zijn om de (ongenummerde) «lijst van vragen en antwoorden», zoals begin oktober (datum niet ingevuld) door de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het rapport «Innovatiebeleid» van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 33 009, nr. 2) is vastgesteld, binnen de verlangde termijn (19 oktober a.s.) terug te zenden.

Omdat het hier 32 vragen betreft waarvoor de antwoorden deels nader cijfermatig onderzoek, overleg en afstemming bij en met andere departementen en diensten vergen, zal daar meer tijd voor nodig zijn. Uiteraard ben ik mij er van bewust dat uw Kamer de antwoorden wenst te benutten tijdens de aankomende begrotingsbehandeling van EL&I en zal ik er dus op toezien dat deze uiterlijk op 26 oktober a.s. aan u worden toegezonden.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen