33 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HUIZING EN OMTZIGT

Ontvangen 10 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het in artikel I, onderdeel 1, opgenomen artikel 3.20, derde lid, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «tot 1 januari 2016» vervangen door: tot 1 januari 2014.

II

Aan artikel IV wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 5. In het derde lid, tweede volzin, wordt «tot 1 januari 2014» vervangen door «tot 1 januari 2016». Voorts wordt 25%» vervangen door: 18%.

III

In het in artikel V, onderdeel 1, opgenomen artikel 3.20, tweede lid, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «25%» vervangen door: 18%.

IV

In het in artikel VII, onderdeel 1, opgenomen artikel 13bis, derde lid, tweede volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt «tot 1 januari 2016» vervangen door: tot 1 januari 2014.

V

Aan artikel X wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 5. In het derde lid, tweede volzin, wordt «tot 1 januari 2014» vervangen door «tot 1 januari 2016». Voorts wordt «25%» vervangen door: 18%.

VI

In het in artikel XI, onderdeel 1, opgenomen artikel 13bis, tweede lid, tweede volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt «25%» vervangen door: 18%.

VII

Artikel XXIV, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 27, eerste lid, onderdeel d, wordt «€ 155,04» vervangen door: € 167,54.

VIII

Artikel XXV komt te luiden:

ARTIKEL XXV

In de Wet op de accijns wordt in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, «€ 167,54» met ingang van 1 januari 2013 vervangen door: € 180,04.

IX

Na artikel XXV worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVA

In de Wet op de accijns wordt in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, «€ 180,04» met ingang van 1 januari 2014 vervangen door: € 192,54.

ARTIKEL XXVB

In de Wet op de accijns wordt in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, «€ 192,54» met ingang van 1 januari 2015 vervangen door: € 205,04.

X

Artikel XXVI, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 59, eerste lid, onderdeel b, wordt «€ 0,0318» vervangen door: € 0,0639.

XI

Artikel XXVII komt te luiden:

ARTIKEL XXVII

In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in artikel 59, eerste lid, onderdeel b, «€ 0,0639» met ingang van 1 januari 2013 vervangen door: € 0,0959.

XII

Na artikel XXVII worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIIa

In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in artikel 59, eerste lid, onderdeel b, «€ 0,0959» met ingang van 1 januari 2014 vervangen door: € 0,1280.

ARTIKEL XXVIIb

In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in artikel 59, eerste lid, onderdeel b, «€ 0,1280» met ingang van 1 januari 2015 vervangen door: € 0,1600.

XIII

In artikel XXVIII, eerste, tweede en derde lid, wordt «kalenderjaren 2012 en 2013» vervangen door: kalenderjaren 2012 tot en met 2015.

Toelichting

Met de onderdelen I tot en met VI van dit amendement wordt geregeld dat de zogenoemde nihilbijtelling niet geldt voor auto’s waarvan het kenteken op of na 1 januari 2014 voor het eerst op naam wordt gesteld.. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gram per kilometer waarvan het kenteken voor het eerst op naam wordt gesteld in de jaren 2014 en 2015 gaat vanaf het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld gedurende 60 maanden een korting op de bijtelling van 18%-punt gelden, waardoor het bijtellingspercentage voor deze auto’s de facto 7% wordt.

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gram per kilometer die reeds voor 1 januari 2012 op naam zijn gesteld, tot 1 januari 2017 een korting op het bijtellingspercentage houden van 25%-punt, waardoor de bijtelling in die periode de facto 0% bedraagt. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van hoger dan 0 gram, maar niet hoger dan 50 gram per kilometer gaat deze korting gelden vanaf 1 januari 2012.

Auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gram per kilometer waarvan het kenteken voor het eerst op naam wordt gesteld in de jaren 2012 en 2013 houden gedurende 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld, een korting op de bijtelling van 25%-punt waardoor de bijtelling in die periode eveneens de facto 0% bedraagt.

Auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gram per kilometer waarvan het kenteken voor het eerst op naam wordt gesteld in de jaren 2014 en 2015 houden gedurende 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld een korting op de bijtelling van 18%-punt waardoor de bijtelling in die periode de facto 7% bedraagt.

Na afloop van genoemde periodes wordt de korting op de bijtelling afhankelijk van de CO2-uitstootgrenzen zoals die op de laatste dag van die periodes gelden.

De tweede wijziging betreft de onderdelen VII tot en met XIII van dit amendement waarin wordt geregeld dat de accijns voor vloeibaar gemaakt petroleumgas – producten zoals LPG, LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) en LBG (vloeibaar gemaakt biogas) – in plaats van in twee stappen van € 25 per 1000 kg wordt verhoogd in vier jaarlijkse stappen van € 12,50, beginnend met ingang van 1 januari 2012.

Tevens wordt het vaste tarief in de energiebelasting voor aardgas dat via een aansluiting aan een CNG-vulstation wordt geleverd, in plaats van in twee stappen in vier stappen verhoogd tot € 0,16 per kubieke meter met ingang van 1  januari 2015. Ook hier treedt de eerste stap van de verhoging in werking met ingang van 1 januari 2012.

De budgettaire effecten zijn als volgt:

 

2012

2013

2014

2015

Struc

Bijtelling van 0% naar 7%

0

0

8

20

0

Accijnsverhoging in 4 stappen

–3

–6

–3

0

0

Totaal

–3

–6

5

20

0

Huizing

Omtzigt

Naar boven