Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233007 nr. 11

33 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID GROOT

Ontvangen 15 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

 • 1. Het derde lid, tweede volzin, wordt vervangen door: In afwijking van de eerste volzin wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1 januari 2016 op jaarbasis verlaagd met 25% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer. In afwijking van de eerste volzin wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1 januari 2016 op jaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien blijkt dat de auto geheel of nagenoeg geheel op gas rijdt dat voldoet aan de omschrijving van aardgas en bestaat uit biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

2. In de aanhef van onderdeel 3 wordt «tien leden» vervangen door: dertien leden.

3. Na het in onderdeel 3 opgenomen artikel 3.20, twintigste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden, onder vernummering van het in dat onderdeel opgenomen eenentwintigste lid tot vierentwintigste lid, drie leden ingevoegd, luidende:

 • 21. In afwijking van het zestiende lid blijft met betrekking tot een auto waarvan het kenteken voor het eerst op naam is gesteld op of na 1 januari 2012 en die geheel of nagenoeg geheel op gas rijdt dat voldoet aan de omschrijving van aardgas en bestaat uit biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit, voor een periode van 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld, de verlaging van toepassing zoals die gold op de datum van de eerste tenaamstelling, en is voor direct daaropvolgende periodes van telkens 60 maanden, een verlaging van toepassing zoals die geldt op de laatste dag van de direct daaraan voorafgaande periode van 60 maanden.

 • 22. In afwijking van het zestiende lid wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, met betrekking tot een auto waarvan het kenteken vóór 1 januari 2012 voor het eerst op naam is gesteld en die geheel of nagenoeg geheel op gas rijdt dat voldoet aan de omschrijving van aardgas en bestaat uit biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit, vanaf 1 januari 2012 voor een periode van 60 maanden verlaagd met 18% van de waarde van de auto, en geldt voor direct daaropvolgende periodes van telkens 60 maanden een verlaging zoals die geldt op de laatste dag van de direct daaraan voorafgaande periode van 60 maanden.

 • 23. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de belastingplichtige kan doen blijken dat de auto die hem ook voor privé-doeleinden ter beschikking staat, geheel of nagenoeg geheel op gas rijdt dat voldoet aan de omschrijving van aardgas en bestaat uit biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

II

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op jaarbasis verlaagd met:

  • a. 11% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 82 gram per kilometer;

  • b. 5% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 82 gram per kilometer, maar niet hoger dan 110 gram per kilometer.

  In afwijking van de eerste volzin wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1 januari 2016 op jaarbasis verlaagd met 25% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer. In afwijking van de eerste volzin wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1 januari 2016 op jaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien blijkt dat de auto geheel of nagenoeg geheel op gas rijdt dat voldoet aan de omschrijving van aardgas en bestaat uit biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

2. In onderdeel 2 wordt «eenentwintigste» vervangen door «vierentwintigste». Voorts wordt «twintigste» vervangen door: drieëntwintigste.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

7. In het twintigste en eenentwintigste lid (nieuw) wordt «het zestiende lid» vervangen door: het vijftiende lid.

III

In artikel VI wordt «tweede volzin» vervangen door: tweede en derde volzin.

IV

Artikel VII wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt als volgt te luiden:

 • 1. Het derde lid, tweede volzin, wordt vervangen door: In afwijking van de eerste volzin wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1 januari 2016 op kalenderjaarbasis verlaagd met 25% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer. In afwijking van de eerste volzin wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1 januari 2016 op kalenderjaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien blijkt dat de auto geheel of nagenoeg geheel op gas rijdt dat voldoet aan de omschrijving van aardgas en bestaat uit biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

2. In de aanhef van onderdeel 4 wordt «negen leden» vervangen door: twaalf leden.

3. Na het in onderdeel 4 opgenomen artikel 13bis, zevenentwintigste lid, van de Wet loonbelasting 1964 worden, onder vernummering van het achtentwintigste lid tot eenendertigste lid, drie leden ingevoegd, luidende:

 • 28. In afwijking van het drieëntwintigste lid blijft met betrekking tot een auto waarvan het kenteken voor het eerst op naam is gesteld op of na 1 januari 2012 en die geheel of nagenoeg geheel op gas rijdt dat voldoet aan de omschrijving van aardgas en bestaat uit biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit, voor een periode van 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld, de verlaging van toepassing zoals die gold op de datum van de eerste tenaamstelling, en is voor direct daaropvolgende periodes van telkens 60 maanden, een verlaging van toepassing zoals die geldt op de laatste dag van de direct daaraan voorafgaande periode van 60 maanden.

 • 29. In afwijking van het drieëntwintigste lid wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, met betrekking tot een auto waarvan het kenteken vóór 1 januari 2012 voor het eerst op naam is gesteld en die geheel of nagenoeg geheel op gas rijdt dat voldoet aan de omschrijving van aardgas en bestaat uit biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit, vanaf 1 januari 2012 voor een periode van 60 maanden verlaagd met 18% van de waarde van de auto, en geldt voor direct daaropvolgende periodes van telkens 60 maanden een verlaging zoals die geldt op de laatste dag van de direct daaraan voorafgaande periode van 60 maanden.

 • 30. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de werknemer kan doen blijken dat de auto die hem ook voor privé-doeleinden ter beschikking staat, geheel of nagenoeg geheel op gas rijdt dat voldoet aan de omschrijving van aardgas en bestaat uit biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Indien de werknemer niet doet blijken dat de auto geheel of nagenoeg geheel rijdt op gas in de zin van de eerste volzin, wordt het verschil tussen de verschuldigde belasting over het in dat geval op grond van dit artikel vast te stellen voordeel en de belasting die door de inhoudingsplichtige is ingehouden over het voordeel dat is vastgesteld alsof de auto geheel of nagenoeg geheel op gas in de zin van de eerste volzin heeft gereden, voor zover nodig in afwijking van artikel 20, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, nageheven van de werknemer. In afwijking van de tweede volzin wordt nageheven van de inhoudingsplichtige ingeval hij wist dat de auto niet geheel of nagenoeg geheel reed op gas in de zin van de eerste volzin.

V

Artikel XI wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op jaarbasis verlaagd met:

  • a. 11% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 82 gram per kilometer;

  • b. 5% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 82 gram per kilometer, maar niet hoger dan 110 gram per kilometer.

  In afwijking van de eerste volzin wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1 januari 2016 op kalenderjaarbasis verlaagd met 25% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer. In afwijking van de eerste volzin wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1 januari 2016 op kalenderjaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien blijkt dat de auto geheel of nagenoeg geheel op gas rijdt dat voldoet aan de omschrijving van aardgas en bestaat uit biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

2. In onderdeel 2 wordt «achtentwintigste» vervangen door «eenendertigste». Voorts wordt «zevenentwintigste» vervangen door: dertigste.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

7. In het zevenentwintigste en achtentwintigste lid (nieuw) wordt «het drieëntwintigste lid» vervangen door: het tweeëntwintigste lid.

VI

In artikel XII wordt «tweede volzin» vervangen door: tweede en derde volzin.

Toelichting

Met dit amendement wordt met ingang van 1 januari 2012 geregeld dat op auto’s die aantoonbaar voor ten minste 90% op groen gas rijden vanaf 1 januari 2012 een korting op de bijtelling met 18%-punt gaat gelden. Ook hier geldt dat het kenteken van de auto dan wel voor 1 januari 2016 voor het eerst op naam moet zijn gesteld en dat de bijtelling gedurende 60 maanden vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld behouden blijft. Na afloop van deze termijn geldt een bijtelling op grond van de dan geldende CO2-uitstootgrenzen.

Bij ministeriële regeling zal worden bepaald hoe de belastingplichtige of werknemer kan aantonen dat de auto daadwerkelijk voor ten minste 90% op groen gas heeft gereden gedurende het jaar. Lukt het de belastingplichtige niet om dit aan te tonen, dan geldt voor de auto een bijtelling op grond van de voor die auto vastgestelde CO2-uitstoot zoals omschreven in betreffende artikelen van de loon- en inkomstenbelasting. De verschuldigde naheffing van loonbelasting vindt conform het bepaalde over de verklaringen geen privé-gebruik en uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto, plaats bij de werknemer, tenzij de werkgever wist dat de auto niet voor ten minste 90% op groen gas rijdt. In dat laatste geval vindt de naheffing plaats bij de werkgever.

De budgettaire derving als gevolg van het amendement loopt op tot € 36 mln. in 2015, daarna aflopend naar € 0 in 2020. Ten opzichte van het wetsvoorstel heeft dit jaarlijks de volgende budgettaire derving tot gevolg:

 

2012

2013

2014

2015

Struc

Bijtelling groen gas auto’s naar 7%

– 2

– 6

– 18

– 36

0

Groot