Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233004 nr. 8

33 004 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BRAAKHUIS

Ontvangen 31 oktober 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel X, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. In het zevende lid vervalt de zinsnede «en het tweede lid,».

II

Artikel X, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 27a wordt «artikelen 27, eerste en tweede lid» vervangen door: artikelen 27, eerste lid.

III

Artikel X, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 27, eerste of tweede lid» telkens vervangen door: artikel 27, eerste lid.

2. In het tweede lid wordt «artikel 27, eerste of tweede lid» vervangen door: artikel 27, eerste lid.

IV

Artikel X, onderdeel F, komt te luiden:

F

Artikel 84a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 27, eerste of tweede lid» telkens vervangen door: artikel 27, eerste lid.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «artikel 27, eerste of tweede lid» vervangen door: artikel 27, eerste lid.

V

Artikel X, onderdeel G, komt te luiden:

G

In artikel 84b, eerste lid, wordt «artikel 27, eerste of tweede lid» telkens vervangen door: artikel 27, eerste lid.

Toelichting

De wijzigingen in de onderdelen I tot en met V betreffen technische aanpassingen van het onderhavige wetsvoorstel wegens samenloop met een beoogde aanpassing van het wetsvoorstel Belastingplan 2012 via het bij amendement daarin in te voegen artikel XXIa (zie amendement 33 003 nr. 12)

Braakhuis