Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233004 nr. 18

33 004 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012)

Nr. 181 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BRAAKHUIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 15 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XI, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Aan artikel 67, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. verstrekking aan een of meer leden van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal plaatsvindt voor de uitoefening van de parlementaire controletaak voor zover die verstrekking niet in strijd is met het belang van de staat, met dien verstande dat de gegevens in geaggregeerde of in geanonimiseerde vorm worden verstrekt.

Toelichting

Het is belangrijk dat het parlement optimaal in staat is om parlementaire controle uit te oefenen op de regering. Bij de parlementaire controle op de Belastingdienst vindt nu soms een botsing plaats met de geheimhoudingsplicht. In dit amendement wordt de geheimhoudingsplicht iets ingeperkt, maar op een zodanige manier dat de geheimhouding van individuele belastinggegevens gewaarborgd blijft.

Dit amendement regelt dat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt bepaald dat de in artikel 67 van die wet opgenomen fiscale geheimhoudingsplicht niet geldt voor gegevens die ten behoeve van de uitoefening van de parlementaire controletaak worden verstrekt aan leden van de Eerste en Tweede Kamer voor zover die verstrekking niet in strijd is met het belang van de staat. Daarbij wordt tevens bepaald dat die informatie in geaggregeerde of geanonimiseerde vorm wordt verstrekt. Met de verschoningsgrond «strijd met het belang van de staat» wordt aangesloten bij de verschoningsgrond van artikel 68 van de Grondwet.

Braakhuis


X Noot
1

Het Kamerstuknummer 33 004, nr. 17 is abusievelijk niet gebruikt.