33 002 Homogene Groep Internationale Samenwerking 2012 (HGIS-nota 2012)

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

Hierbij bied ik u de jaarlijkse Decemberbrief aan. Met deze brief wordt u geïnformeerd over kasmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire wet bij Najaarsnota binnen de beschikbare middelen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Onderstaand overzicht betreft de voornaamste budgettaire mutaties binnen de begroting Buitenlandse Zaken sinds de Najaarsnota. De genoemde mutaties hebben betrekking op de uitgaven en worden verwerkt in de Slotwet.

Artikel

Bedrag (EUR)

2.5 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

– 13 461 000

4.2 Armoedevermindering

33 072 000

4.3 Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden

– 33 000 000

4.4 Kwaliteit en effectiviteit ontwikkelingslanden

6 089 000

5.6 Participatie civil society

8 000 000

8.2 Cultureel Erfgoed

3 000 000

11.1 Apparaatsuitgaven

– 11 700 000

Toelichting mutaties:

2.5 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

De onderuitputting van EUR 13,5 mln is een saldo. Enerzijds is er een extra uitgave vanuit het Stabiliteitsfonds ten behoeve van het ANA Trustfund (EUR 2,5 mln). Anderzijds is er een onderuitputting van EUR 16 mln op wederopbouw. Deze wordt onder meer veroorzaakt doordat geplande activiteiten om verschillende redenen niet zijn doorgegaan, zoals bijvoorbeeld de bijdrage aan het Bureau for Crisis Prevention and Recovery (UNDP) voor de MENA-regio. Daarnaast is de opstart van de Midden-Amerika faciliteit doorgeschoven naar 2012. Ook ging het programma van de VNG in Noord-Afrika voor een lager bedrag van start dan eerder gepland. Tot slot zijn er tegenvallers op lopende projecten vanwege niet ontvangen rapportages of liquiditeitsaanvragen.

4.2 Armoedevermindering

Dit artikel is met EUR 33,1 mln verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door aanpassingen in de betalingsritmes van de contributie aan UNIDO (EUR 1,4 mln) en betalingen aan Wereldbank/IDA voor het Multilateral Debt Relief Initiative (EUR 16,2 mln) en het Heavily Indebted Poor Countries Initiative (EUR 15,5 mln).

4.3 Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden

De verlaging met EUR 33,0 mln is een saldo. De verlaging wordt veroorzaakt door vertraagde betalingen aan het FMO-fonds MASSIF (EUR 20,0 mln) en het Global Agriculture and Food Security Program (EUR 25,0 mln). Daarnaast is er een verhoging van EUR 10,0 mln vanwege een eerder dan verwachte liquiditeitsaanvraag van het PIDG (Private Infrastructure Development Group). Ook vindt er een verhoging van EUR 2,0 mln plaats vanwege een extra uitgave aan het Productive Safety Net Programme in Ethiopië.

4.4 Kwaliteit en effectiviteit ontwikkelingslanden

De verhoging van EUR 6,1 mln betreft een eerder dan verwachte betaling aan het assistent-deskundigenprogramma.

5.6 Participatie civil society

De verhoging wordt veroorzaakt door een aanpassing in de betalingsritmes ten behoeve van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (EUR 3 mln) en SNV (EUR 5 mln).

8.2 Cultureel erfgoed

De verhoging van EUR 3 mln betreft een betaling op een eerder dan verwachte aanslag voor de UNESCO-verdragscontributie.

11 Algemeen

Op de apparaatskosten is een onderuitputting van EUR 11,7 mln. Dit is een saldo van verhogingen en verlagingen. De verlagingen worden veroorzaakt door een lagere werkelijke bezetting en lagere gemiddelde loonkosten van zowel het ambtelijk personeel werkzaam op het ministerie als van het uitgezonden personeel. Er is EUR 4,2 mln minder uitgegeven aan IT vanwege meevallers als gevolg van scherpe contractonderhandelingen en de langere doorlooptijd (levering materialen en vervolgens uitvoering) van een aantal hardware-investeringen. Er is EUR 0,6 mln minder besteed aan beveiliging, onder andere doordat minder gebruik hoefde te worden gemaakt van de inhuur van diensten van particuliere beveiligingsbedrijven. Dit komt bv. door de tijdelijke sluiting van ambassade Sana’a, waardoor daar gedurende een half jaar geen persoonsbeveiliging nodig was. Ook hoefde de laatste maanden minder geld besteed te worden aan ingehuurde beveiligers, aangezien als gevolg van de aanbesteding onder het nieuwe raamcontract de dagtarieven zijn gereduceerd.

Bij de ontvangsten is sprake van een tegenvaller van EUR 5 mln, hoofdzakelijk door vertragingen bij het afstoten van onroerend goed. Ten behoeve van de storting in de Algemene Media Reserve voor de reorganisatie bij de Radio Nederland Wereldomroep (RNWO) wordt EUR 7,5 mln overgeheveld naar het Ministerie van OCW. Tenslotte wordt EUR 2 mln overgeheveld naar het ministerie van Defensie en wordt het artikel met hetzelfde bedrag verlaagd. Het betreft een vervroegde aflossing van de Nederlandse NAVO C17. Deze wordt in 2011 betaald in plaats van in 2012.

Naar boven