Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233001 nr. 21

33 001 Staat van de Europese Unie 2011–2012

Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 14 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) voor goedkeuring is of zal worden voorgelegd aan het Europees Parlement en aan de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie;

overwegende, dat vijf lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, het verdrag niet hebben getekend;

overwegende, dat volgens artikel 218, lid 11 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie iedere lidstaat het advies van het Europees Hof van Justitie kan inwinnen over de verenigbaarheid van een voorgenomen overeenkomst met de Europese verdragen;

overwegende, dat verschillende wetenschappelijke studies constateren dat ACTA mogelijk op gespannen voet staat met het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;

overwegende, dat de mogelijke rechtsgevolgen van dit Verdrag voor de in de Nederlandse Grondwet erkende vrijheden zoals de uitings- en informatievrijheid en het recht op privacy niet zijn verkend,

verzoekt de regering om het ACTA verdrag niet te tekenen zolang niet onomstotelijk vastgesteld is dat het verdrag niet in strijd is met de grondrechten

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Schouw

Albayrak

Van Bommel