Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233001 nr. 15

33 001 Staat van de Europese Unie 2011–2012

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S.

Voorgesteld 9 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) voor goedkeuring is of zal worden voorgelegd aan het Europees Parlement en aan de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie;

overwegende, dat verschillende wetenschappelijke studies constateren dat ACTA mogelijk op gespannen voet staat met het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;

overwegende, dat volgens artikel 218, lid 11 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie iedere lidstaat het advies van het Europees Hof van Justitie kan inwinnen over de verenigbaarheid van een voorgenomen overeenkomst met de Europese verdragen;

van mening, dat een dergelijk advies van grote waarde kan zijn voor het oordeel van de Kamer over ACTA;

verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk het advies van het Europees Hof van Justitie in te winnen over de verenigbaarheid van ACTA met de Europese verdragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Schouw

Albayrak

Van Bemmel