33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 96 MOTIE VAN HET LID VAN DER VEEN

Voorgesteld 15 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat lage inkomens onevenredig meer bijdragen aan solidariteit in de zorg en door de korting op de zorgtoeslag hun bijdrage verder zal toenemen;

overwegende, dat een meer inkomensafhankelijke premie en een daarbij behorende lagere nominale premie de keuzevrijheid van de verzekerde niet in de weg staat en zorgverzekeraars niet minder prikkelt tot concurrentie;

van mening, dat de toenemende kosten van de zorg het verbreden van het draagvlak noodzakelijk maken;

verzoekt de regering voor- en nadelen van een meer inkomensafhankelijke premie aan te geven, waarbij de zorgtoeslag wordt afgeschaft en de nominale premie wordt verlaagd;

verzoekt de regering tevens de voor- en nadelen te onderzoeken van het zogenaamde Duitse systeem en aan te geven op welke wijze dit systeem in Nederland zou kunnen worden toegepast en de Kamer hierover voor 1 mei 2012 te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Veen

Naar boven