33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Ontvangen 9 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 45 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 113 (x € 1.000).

II

In artikel 45 Jeugd worden verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 113 (x € 1.000).

Toelichting

In de begroting van VWS krijgt Stichting Adoptievoorzieningen een structurele extra verlaging van tien procent opgelegd, wat neerkomt op € 113.000. Deze korting komt bovenop een al eerder aangekondigde bezuiniging op de VWS subsidie van 1,5% en een structurele korting van € 100.000 van het ministerie van Justitie.

Deze extra taakstelling komt geheel ten laste van adoptienazorg. Door de stapeling van kortingen dreigt adoptiespecifieke, laagdrempelige consultatie, hulp en deskundigheidsbevordering voor adoptieouders, geadopteerden, hulpverleners en andere beroepskrachten te verdwijnen. De indieners vinden dat onwenselijk, mede in het licht van de parlementaire geschiedenis, waarin Kamer en regering hebben gezocht naar een toekomstbestendige verankering van adoptienazorg.1

Met dit amendement draaien de indieners de extra bezuiniging op de Stichting Adoptievoorzieningen terug. Dekking hiervoor wordt gevonden in de budgetflexibiliteit van artikel 45 van de begroting2, waarin wordt aangegeven dat voor een beperkt deel van de beleidsuitgaven nog geen verplichtingen zijn aangegaan.

Van der Staaij Voortman Dijsselbloem Bruins-Slot Kooiman Wiegman-van Meppelen Scheppink Koser Kaya


X Noot
1

Zie onder meer de volgende schriftelijke vragen die (mede) hierover eerder zijn gesteld:, Aanhangsel Handelingen nr. 1420, vergaderjaar 1997–1998; Aanhangsel Handelingen nr. 545, vergaderjaar 1998–1999; Aanhangsel Handelingen nr. 251, vergaderjaar 1999–2000; Aanhangsel Handelingen nr. 915, vergaderjaar 1998–1999; Aanhangsel Handelingen nr. 959, vergaderjaar 1999–2000; Aanhangsel Handelingen nr. 320, vergaderjaar 2005–2006; Aanhangsel Handelingen nr. 2287, vergaderjaar 2007–2008.

X Noot
2

Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 XVI, nr. 3, Memorie van Toelichting, pagina 122.

Naar boven