Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XVI nr. 166

33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 maart 2012

Bijgevoegd vindt u de Gedragscode Medische Hulpmiddelen, zoals die op 1 januari 2012 in werking is getreden.1 Deze gedragscode geldt nu voor alle medische hulpmiddelenbedrijven die zijn aangesloten bij de zes koepels (te weten Diagned, FHI, Firevaned, GAIN, HollandHealthTech en Nefemed) die de gedragscode hebben ondertekend.

Met de totstandkoming en inwerkingtreding van de Gedragscode zijn door deze koepels mooie vorderingen gemaakt in het komen tot een helder kader van regels voor de samenwerkingsverbanden tussen medische hulpmiddelenbedrijven en zorgprofessionals. Er ligt nu één uniforme, robuuste gedragscode voor deze sector, waar er voorheen soms per deelsector verschillende gedragsregels waren; dat is een verbetering. Daarnaast hebben deze koepels laten zien dat er voor deze gedragsregels draagvlak bestaat onder de achterban en daar ben ik blij mee.

Een volgende stap in de ontwikkeling van dit kader van gedragsregels is te komen tot wederkerigheid. Om te zorgen dat voor allen duidelijk is welke regels er gelden bij de samenwerking met medische hulpmiddelenbedrijven is het belangrijk dat zoveel mogelijk partijen die een rol hebben in het keuzeproces voor een medisch hulpmiddel deze gedragsregels onderschrijven. Daarnaast zal het actief bieden van transparantie over de onderlinge samenwerkingsrelaties in deze sector een aandachtspunt blijven.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.