33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat fraude niet mag lonen, keihard moet worden aangepakt en dat daarbij alle benodigde informatie beschikbaar moet zijn;

verzoekt de regering bij registratie van uitkeringsfraude in het komende frauderegister dezelfde registratiesystematiek te hanteren als bij de registratie van uitkeringen en derhalve de herkomst van de fraudeur in het frauderegister op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Naar boven