33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 52 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het UWV mensen begeleidt die vanuit de bijstand of de WW een eigen bedrijf starten;

constaterende, dat daarbij geen rekening wordt gehouden met de arbeidsmarktsituatie in een branche;

constaterende, dat daardoor in krimpsectoren ongewenste concurrentie ontstaat als gevolg van prijsduiking door nieuwkomers;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat het UWV bij toepassing van de verschillende startersregelingen vraag en aanbod op de sectorale arbeidsmarkt maatgevend laat zijn bij de afweging ter voorkoming van afbraak van bestaande werkgelegenheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Naar boven