33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 51 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van belang is dat voor de houdbaarheid van het sociaal stelsel iedereen die kan werken, ook gaat werken;

constaterende, dat te vaak blijkt dat met name niet-westerse allochtonen aangeven niet te willen werken voor het wettelijk minimumloon en liever van een uitkering gebruikmaken, waardoor het sociaal vangnet wordt ondermijnd;

verzoekt de regering binnen het handhavingbudget met gebruikmaking van de huidige handhavinginstanties te komen tot een «koffiehuisinspectie»,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Naar boven