33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het UWV de kaartenbakken met ingeschreven werkzoekenden niet openstelt voor uitzendbureaus en werkgevers;

overwegende, dat het wenselijk is om deze ingeschreven werkzoekenden terug te laten keren op de arbeidsmarkt;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het UWV alle noodzakelijke gegevens van ingeschreven werkzoekenden online openstelt voor uitzendbureaus en werkgevers voor het invullen van openstaande vacatures,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Naar boven