33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BESSELAAR EN AZMANI

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de afnemende representativiteit van de vakbonden vragen oproept over het bredere draagvlak voor akkoorden, waaronder bedrijfstak-cao's en ondernemings-cao's, die door de bonden namens werknemers met werkgeversorganisaties, individuele werkgevers en de overheid worden gesloten;

constaterende, dat binnen de vakbeweging een herbezinning plaatsvindt met als doel om werknemers te organiseren langs de lijnen van het werk en het beroep en om een nieuwe agenda te formuleren voor het decentrale en centrale niveau;

verzoekt de regering bij de herbezinning op het toetsingskader voor het algemeen verbindend verklaren van cao's in het bijzonder aandacht te besteden aan de representativiteit van werknemersorganisaties en initiatieven vanuit de vakbeweging over de wijze waarop een zo breed mogelijk draagvlak onder werknemers die vallen onder ondernemings-cao's of bedrijfstak-cao's kan worden verzekerd, te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Azmani

Naar boven