33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN STERK EN AZMANI

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door de overheveling van bevoegdheden in het sociale domein op het terrein van de onderkant van de arbeidsmarkt, de jeugdzorg en de AWBZ-zorg de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen fors toe zal nemen;

overwegende, dat door deze overhevelingen en nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling een versnippering optreedt in de voorzieningen over verschillende domeinen, met ieder hun eigen regels en procedures van aanvragen, indicatiestelling, (zorg)toewijzing, aanbesteding, bekostiging, verantwoording, inning van eigen bijdragen, et cetera;

overwegende, dat dit voor burgers en voor zorgaanbieders een forse verzwaring van de administratieve lasten en handelingen tot gevolg kan hebben;

voorts constaterende, dat een van de speerpunten van regeringsbeleid is om de (ervaren) administratieve lasten en handelingen voor burgers en bedrijven in deze kabinetsperiode daadwerkelijk en substantieel terug te dringen;

van oordeel dat deze kabinetsdoelstelling als gevolg van de genoemde overhevelingen en nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling niet in gevaar mag komen en moet worden veiliggesteld;

verzoekt de regering dit als een resultaatsverplichting op zich te nemen en de Kamer voor de zomer van 2012 te informeren hoe zij daaraan concreet vorm en inhoud zal geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Azmani

Naar boven