33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID STERK

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is, stelselwijzigingen door te voeren in het sociale domein op het terrein van de wet- en regelgeving aan de onderkant van de arbeidsmarkt, de jeugdzorg en de AWBZ-zorg;

overwegende, dat deze wijzigingen gepaard gaan met forse taakstellingen, waardoor kwetsbare bevolkingsgroepen geconfronteerd kunnen worden met de gevolgen van een cumulatie van bezuinigingen;

overwegende, dat er onvoldoende zicht is op de effecten van deze maatregelen in de uitvoeringspraktijk en op de gedragseffecten en de koopkracht van deze specifieke doelgroepen;

overwegende, dat de huidige wet- en regelgeving de koppeling en analyse van noodzakelijke brongegevens belemmert, zodat deze effecten moeilijk zichtbaar te maken zijn;

verzoekt de regering de cumulatie-effecten van de stelselwijzigingen, waaronder op de koopkracht en participatie-effecten, te monitoren en om gezamenlijk met een aantal koplopergemeenten de effecten op lokaal niveau te volgen en de Kamer hierover jaarlijks met de miljoenennota te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sterk

Naar boven